اطلاعیه و بخشنامه

1401-01-07- 200-1400-1 سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
 
زمان ارسال 13:54:18  
 تعداد مشاهده  546 بازدید  
 

نابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود: 

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱-  بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به‌ شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌ گردد:

۲-  حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌ گردد.

۳-  درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می ‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره ‌های مربوط کسر می‌ شود.

۴ – بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌ گردد.

۵ – درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می ‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶ – مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷، نسبت به مهلت‌‏ های اعلامی به موجب بخشنامه‌ های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷ – بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی ‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹ – مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می ‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰ – حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می ‌گردد.

۱۰-۱- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می ‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱ – حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲ – برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌ گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می ‌باشد.

۱۳ – در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات:

۱۴ – تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می ‌باشد.

۱۵ – برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد.

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.


لطفا به منظور دانلود فایل [ 1401-01-07- 200-1400-1 سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد. ] ، اینجا کلیک نمایید

 
   1401-04-15 - 200-7468-ص- ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26
به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
 
 
       
   1401-03-11 - 38460 - نرخ 1 درصدی مالیات ارزش افزوده ۱۳ کالای اساسی

مصوبات شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به‌اعتبار تشخیص سه قوه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر رئیس جمهور به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 
       
   1401-01-07- 200-1400-1 سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

نابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود:

 
       
   1401/01/21 200-1401-2 درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
بدین وسیله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اجراء و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
 
       
   1400-12-28 200-1400-539 تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰

با توجه به مصادف شدن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستانی) سال 1400 با تعطیلات نوروزی و با توجه به درخواست مودیان با موضوع سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه انجام وظایف قانونی آنان، طبق دستورالعمل شماره 539-200-1400 مورخ 1400/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1400 تا 24 فروردین تمدید شد.

 
       
   1400-10-28 - 200-1400-73 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400و ماده (
در اجراي تبصره (1) ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدينوسيله فایل الکترونیکی حاوي مأخذ محاسبه 
مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جداول؛
 
 
       
   1400-10-11 200-1400-67 اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مواد 48 - 50 -51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

نظر به اینکه به موجب مواد 48 - 50 -51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد 238،244 . 251 قانون مالیات های مستقی (مصوب اسفند 1366 و اطلاحات و الحاقات بعدی)، اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می‌باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر میدارد:

 
       
   1400-10-11 - 200-1400-66 اصلاح بند 1 بخشنامه شماره 53-99-200 مورخ 15/06/1399 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

بند 1 بخشنامه شماره 53-99-200 مورخ 15/06/1399 به شرح زیر اطلاح می گردد:

 
       
   1400-10-25 - 200-1400-71 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

(جهت اجرا از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1400/12/29)

با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/02/03 از تاریخ 1400/10/13 و در اجراي مواد (28)، (29) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد؛

 
       
   1400-10-21 200-1400-520 - ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی مصوبه شماره  200/10238/150446/ص مورخ 1400/09/21 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11 به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و داریی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

 
       
12345678910...

سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور

به سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده خوش آمدید

لینک های مفید

مالیات بر ارزش افزوده     |     معرفی مدیران     |     سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده     |     سوالات متداول     |     ارتباط با ما


                       

 طراحی و اجرا :  واحد توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

1398 - 2019 ©