اطلاعیه و بخشنامه

1400-10-25 - 200-1400-71 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
 
زمان ارسال 09:11:23  
 تعداد مشاهده  1482 بازدید  
 

(جهت اجرا از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1400/12/29)

با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/02/03 از تاریخ 1400/10/13 و در اجراي مواد (28)، (29) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد؛ 
1- مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها بر اساس مأخذ تعیین و ابلاغ شده طبق جدول (1) موضوع بخشنامه شماره 70-99-200 مورخ 1399/10/14 (خودروهای تولید داخل) و جدول (2) موضوع بخشنامه شماره 09-1400-200 مورخ 1400/02/21 (خودروهای وارداتی) می باشد و برای انواع موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی به شرح جداول 5 و 6 پیوست این بخشنامه می باشد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 30 قانون مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت وارداتی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، 2%) می باشد.
 
2- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه موضوع مواد یاد شده برای خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل برمبنای مأخذهای مندرج در جدول (3) پیوست بخشنامه  شماره  70-99-200  مورخ 1399/10/14 و برای خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی برمبنای  مأخذهای مندرج در جدول (4) پیوست بخشنامه  شماره 09-1400-200 مورخ 1400/02/21 و با رعایت مفاد تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون مذکور (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری)، محاسبه شود. 
 
3- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه سایر انواع خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند، با رعایت تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون صدرالاشاره (در خصوص  مالیات و عوارض شماره گذاری)، برمبنای مأخذهای مندرج در جداول (1) ،(2)، (3) و (4) پیوست این بخشنامه  محاسبه گردد.
شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در Ftp استان و سامانه  ماليات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعيه ها و بخشنامه ها و همچنين پورتال سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.Intamedia.ir در قسمت پايگاه قوانين و مقررات مالياتي قابل دسترس مي باشد.
 
                                                                                                                                                                داود منظور
 

لطفا به منظور دانلود فایل [ 1400-10-25 - 200-1400-71 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ] ، اینجا کلیک نمایید

 
   1401-04-15 - 200-7468-ص- ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26
به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
 
 
       
   1401-03-11 - 38460 - نرخ 1 درصدی مالیات ارزش افزوده ۱۳ کالای اساسی

مصوبات شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به‌اعتبار تشخیص سه قوه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر رئیس جمهور به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 
       
   1401-01-07- 200-1400-1 سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

نابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می ‌شود:

 
       
   1401/01/21 200-1401-2 درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
بدین وسیله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اجراء و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
 
       
   1400-12-28 200-1400-539 تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰

با توجه به مصادف شدن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستانی) سال 1400 با تعطیلات نوروزی و با توجه به درخواست مودیان با موضوع سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه انجام وظایف قانونی آنان، طبق دستورالعمل شماره 539-200-1400 مورخ 1400/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی زمستان 1400 تا 24 فروردین تمدید شد.

 
       
   1400-10-28 - 200-1400-73 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400و ماده (
در اجراي تبصره (1) ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدينوسيله فایل الکترونیکی حاوي مأخذ محاسبه 
مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح جداول؛
 
 
       
   1400-10-11 200-1400-67 اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مواد 48 - 50 -51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

نظر به اینکه به موجب مواد 48 - 50 -51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد 238،244 . 251 قانون مالیات های مستقی (مصوب اسفند 1366 و اطلاحات و الحاقات بعدی)، اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می‌باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر میدارد:

 
       
   1400-10-11 - 200-1400-66 اصلاح بند 1 بخشنامه شماره 53-99-200 مورخ 15/06/1399 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

بند 1 بخشنامه شماره 53-99-200 مورخ 15/06/1399 به شرح زیر اطلاح می گردد:

 
       
   1400-10-25 - 200-1400-71 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400

(جهت اجرا از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1400/12/29)

با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/02/03 از تاریخ 1400/10/13 و در اجراي مواد (28)، (29) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد؛

 
       
   1400-10-21 200-1400-520 - ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی مصوبه شماره  200/10238/150446/ص مورخ 1400/09/21 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11 به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و داریی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

 
       
12345678910...

سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور

به سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده خوش آمدید

لینک های مفید

مالیات بر ارزش افزوده     |     معرفی مدیران     |     سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده     |     سوالات متداول     |     ارتباط با ما


                       

 طراحی و اجرا :  واحد توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

1398 - 2019 ©