بازگشت 

13/10/1395
1395/10/13 - تسليم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاييز) سال 1395

با توجه به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاييز) سال 1395 روز چهارشنبه مورخ1395/10/15 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ضمن رعايت مفاد اطلاعيه مندرج در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

1. جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.

2. جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزچهار شنبه مورخ 1395/10/15 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.

3. ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اقدام نمايند.

4. ادارات كل امور مالياتي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند صرفاً نسبت به دريافت اظهارنامه هاي الکترونيکي اقدام و از دريافت اظهارنامه هاي دستي خودداري نمايند. مع الوصف پذيرش اظهارنامه آن دسته از مودياني که موفق به ثبت اينترنتي نگرديده اند صرفاً در 2 ساعت پاياني روز چهارشنبه مورخ1395/10/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبي مبني بر ثبت اينترنتي توسط موديان محترم و همچنين درج اطلاعات مودي در فهرست اظهارنامه هاي دستي تسليمي، بلامانع مي باشد . ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دريافتي حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پايان روز 1395/10/15 به دفتر نظارت بر امور اجرايي اين معاونت ارسال گردد.

5. ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مؤدياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران كل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند كه به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممكن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه كليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده