بازگشت 

24/12/1394
1394/12/24 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان ، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي‌دارد:

ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1394 را تا پايان روز سه شنبه مورخ 1395/01/31 تسليم نمايند، امكان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق‌الذكر فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي صد در صد (100%) جرائم به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض مي گردد. بديهي است مديران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحديد، بخشودگي جرايم را به معاونين و عنداللزوم روساي امور مالياتي ماليات بر ارزش افزوده تفويض نمايند.

سيد کامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور