بازگشت 

19/02/1394
1394/02/19 - اطلاعيه بسيار مهم
قابل توجه کليه موديان مشمول اجراي مقررات نظام ماليات برارزش افزوده

به اطلاع کليه موديان محترم نظام ماليات برارزش افزوده وخريداران کالا وخدمات مي رساند از ابتداي سال 1394صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده به صورت الکترونيکي صورت مي گيرد.

نظر به اينکه صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده منوط به ثبت نام و اخذ تاييديه صحت(راستي آزمايي) مرحله دوم ثبت نام در نظام مالياتي کشور (طرح جامع مالياتي ) خواهد بود، لذا موديان محترم نظام ماليات برارزش افزوده که تاکنون در طرح جامع مالياتي ثبت نام ننموده يا ثبت نام خود را تکميل و يا رفع ايراد ننموده اند، به منظور برخورداري از تسهيلات پيش بيني شده در قانون ماليات برارزش افزوده از جمله تقسيط و بخشودگي جرائم وصدور گواهينامه و....در اسرع وقت و قبل از انقضاي اعتبار گواهي هاي صادره قبلي نسبت به ثبت نام يا تکميل ثبت نام خود در طرح جامع مالياتي اقدام نمايند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام يا تکميل و رفع ايراد کليه مراحل فرآيند ثبت نام الکترونيکي تا مهلت مقرر، گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات برارزش افزوده براي آنان صادر ويا تمديد نخواهدشد.

لذا شايسته است به منظور جلوگيري از وقفه در فعاليت هاي اقتصادي خود و عدم برخورداري از تسهيلات مزبور از جمله تاخير در صدور و يا تمديد گواهينامه ثبت نام، در اسرع وقت با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونيکي سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام الکترونيکي خود در نظام مالياتي (مشتمل برپيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام ورفع ايرادات مربوطه ) اقدام لازم به عمل آورند.

سازمان امور مالياتي کشور