بازگشت 

09/01/1394
1394/01/09 - تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393


نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:

ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد مؤدياني مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1393 را تا پايان روز دوشنبه مورخ 1394/01/31 تسليم نمايند، امکان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي مؤديان فوق الذکر فراهم نمايند. ضمناً مديران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحديد، بخشودگي جرايم کمتر از يک ميليارد ريال را به معاونين و عند اللزم رؤساي امور مالياتي ماليات بر ارزش افزوده تفويض نمايند.

علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور