بازگشت
عرضه كالاها از طريق هر نوع معامله (بيع، صلح، هبه و ...) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و براي غير در ايران و همچنين واردات آن‌ها به استثناي موارد معاف مصرح در ماده (12) صرفنظر از دولتي، تعاوني يا خصوصي تلقي شدن اشخاص، نحوه قيمت گذاري و تعيين حق الزحمه، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشند. در اين چارچوب به استناد بخشنامه شماره56/3823/70554 مورخ1387/5/13 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور كليه ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مكلف به برقراري تمهيدات لازم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشند.


1- شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟


2- دستور مقام محترم رياست جمهوري در ارتباط با توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف و نحوه اجراي آن چگونه است؟


3- با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون از 1387/7/1 تكليف قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ياد شده به دليل عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده و همچنين اجراي بخشي از قرارداد قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن چيست؟


4- تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟


5- چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟


6- نحوه عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاهاي معاف به چه ترتيبي است؟


7- آيا معافيت روغن نباتي و شكر موضوع بند (4) ماده (12) قابل تسري به روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مي‌باشند؟


8- آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي‌گردد؟


9- شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي چگونه است؟


10- آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 تلقي مي‌گردد؟


11- نحوه اعمال عدم شموليت ماليات و عوارض به صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (موضوع ماده 13) چگونه مي‌باشد؟


12- آيا معافيت خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كالا مي‌باشد؟


13- وضعيت مبادلات در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چگونه است؟


14- آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟